NL
EN

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Yourtech: Yourtech BV gevestigd te Soesterberg.

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon van wie in opdracht Yourtech producten en/of diensten verricht, dan wel met wie Yourtech een overeenkomst aangaat of met wie Yourtech in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Yourtech en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4 Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, testapparatuur en alle overige resultaten van dienstverlening door Yourtech, die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

1.5 Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Yourtech voor of ten behoeve van een opdrachtgever verricht.

1.6 Order: Iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten en/of verkoopovereenkomsten van Yourtech.

2.2 Yourtech verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing worden verklaard, behoudens voor zover Yourtech uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard.

2.3 Indien Yourtech en opdrachtgever bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden overeenkomen, gelden deze afwijkende voorwaarden slechts voor de opdracht, waarvoor deze voorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen en hebben deze afwijkende voorwaarden geen werking op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 De aanbiedingen van Yourtech zijn vrijblijvend (mits anders overeengekomen) en kunnen onmiddellijk tot na de aanvaarding worden herroepen of gewijzigd, tenzij de aanbieding een uitdrukkelijke termijn bevat.

3.2 Een aanbieding van Yourtech bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.3 Aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren.

3.4 Als opdrachtgever aan Yourtech gegevens tekeningen enz. verstrekt mag Yourtech uitgaan van de juistheid hiervan en zal Yourtech zijn aanbiedingen hierop baseren.

3.5 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de stand van de wetenschap en de techniek en tijde van de aanbieding.

3.6 Met de specifieke bedrijfsstructuur en omstandigheden van opdrachtgever wordt door Yourtech rekening gehouden voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen en voor zover opdrachtgever alle relevante informatie en gegevens schriftelijk aan Yourtech heeft verstrekt.

3.7 Aanbiedingen van Yourtech hebben een geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen.

3.8 Aanbiedingen of toezeggingen van de werknemers van Yourtech zijn slechts bindend voor zover dit schriftelijk is bevestigd door Yourtech.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk (ook per e-mail) tot stand, dan wel doordat Yourtech met uitvoeringshandelingen is begonnen.

4.2 Tegenover opdrachtgever heeft de administratie van Yourtech volledige bewijskracht, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Yourtech de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard.

4.3 De schriftelijke aanvaarding of orderbevestiging van Yourtech geldt als volledig bewijs, dan wel bij gebreke daarvan de factuur, behoudens eventuele onjuistheden die opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na datum van verzending schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

4.4 Afwijkende afspraken zijn eerst bindend nadat Yourtech dit schriftelijk heeft bevestigd.

4.5 Bij het verlenen van de opdracht gaat opdrachtgever akkoord met de materiaalspecificaties als opgenomen in de offerte of in de opdrachtbevestiging van Yourtech.

4.6 Een overeenkomst die opdrachtgever heeft gesloten met een vertegenwoordiger van Yourtech is slechts rechtsgeldig indien en voor zover de vertegenwoordiger beschikt over een daartoe strekkende schriftelijke volmacht. Deze volmachten zijn op het kantoor van Yourtech voor inzage beschikbaar.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Voor de door Yourtech geaccepteerde opdrachten gelden de prijzen en voorwaarden welke schriftelijk zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan de aantoonbare prijzen en voorwaarden van de leveringsdatum gelden.

5.2 Prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, af fabriek, dus exclusief vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie, te heffen rechten of belastingen van overheidswege etc.

5.3 Alle door Yourtech in schriftstukken genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW.

5.4 Yourtech heeft het recht om:

  1. prijsstijgingen, waaronder inbegrepen prijzen van grondstoffen;
  2. kosten- en loonkostenstijgingen, onder meer als gevolg van regeringsmaatregelen en wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden;
  3. invoering of verhoging van belastingen en of andere heffingen van daartoe bevoegde instanties, valutakoersen, verzekeringstarieven die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst, ongeacht of deze voorzienbaar waren, door te berekenen aan opdrachtgever.

5.5 Indien ten gevolge van wijzigingen in de opdracht of voorwaarden van uitvoering, dan wel van bijzondere wensen van opdrachtgever met betrekking tot het tijdstip van levering en of te leveren materialen door Yourtech extra kosten, waaronder begrepen loonkosten en of transportkosten worden gemaakt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 5.6 In de overeengekomen prijs zijn in ieder geval niet begrepen: - grond-, hei-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluiting op het hoofd buizennet van de riolering, van gas of water of elektriciteitsnet zowel op de huidige als op de eventueel nieuwe locatie(s). - de hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door Yourtech zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen is opdrachtgever gehouden de hem verzonden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder recht op opschorting, korting of verrekening.

6.2 Yourtech is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de betalingen in de volgende termijnen te geschieden: ? Een derde (1/3) na ontvangst van de opdracht; ? Een derde (1/3) zodra de zaken ter verzending gereed liggen en/of zodra Yourtech van oordeel is dat het werk of de werkzaamheden in een vergevorderd stadium verkeert of verkeren; ? Een derde (1/3) bij de goedkeuring, althans in ieder geval binnen een maand nadat de tweede termijn betaling verschuldigd is.

6.3 Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet is Yourtech zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.

6.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als; ? opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; ? beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; ? de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; ? de opdrachtgever (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt; ? een betalingstermijn is overschreden.

6.5 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Yourtech gerechtigd vanaf de factuurvervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke rente, te vermeerderen met 2%.

6.6 Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitenrechterlijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief B.T.W., met een minimum van ? 500,- en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incassering uit handen is gegeven.

6.7 Als Yourtech in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever

Artikel 7 Levertijd

7.1 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever Yourtech schriftelijk in gebreke te stellen.

7.2 Als levertijd geldt het bepaalde in de schriftelijke overeenkomst, opdracht of opdrachtbevestiging. Yourtech zal nimmer in gebreke zijn als niet alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, tekeningen, formaliteiten, etc. voor Yourtech beschikbaar zijn en evenmin als Yourtech de overeengekomen vooruitbetaling niet heeft ontvangen.

7.3 In geval van overschrijding van de levertijd komt opdrachtgever geen recht van schadevergoeding, van (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst of enig opschortingrecht toe.

7.4 Ingeval van extra leveringen of werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever buiten de oorspronkelijke opdracht is Yourtech niet meer aan de overeengekomen levertijden gehouden.

Artikel 8 Levering

8.1 Levering geschiedt "af fabriek" dan wel op een door partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen plaats.

8.2 Het risico voor te leveren zaken gaat over op opdrachtgever onmiddellijk na aflevering. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra Yourtech aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat de goederen ter verzending gereed staan. Zaken gelden als geleverd ongeacht verplichtingen van Yourtech tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen.

8.3 Afleveringen elders dan "af fabriek", alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever, terwijl opdrachtgever gehouden is het transportrisico te verzekeren.

8.4 Van een (bedrijfsklare) oplevering zal sprake zijn indien buiten de schuld van Yourtech enig onderdeel of werkzaamheden van derden, die niet van invloed zijn op het behoorlijk functioneren van het overeengekomen, nog niet zijn afgeleverd respectievelijk beëindigd.

8.5 De door Yourtech verstrekte gegevens en specificaties zijn indicatief en gelden slechts voorzover opdrachtgever de instructies en voorschriften van Yourtech nauwgezet opvolgt.

8.6 Indien de zaken door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Yourtech is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan derden.

8.7 Onverminderd het in artikel 5.2 bepaalde zullen zaken - indien noodzakelijk en uitsluitend ter beoordeling van Yourtech - voorzien worden van een verpakking, waarin de zaken gebruikelijk worden verhandeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verpakking wordt door Yourtech niet teruggenomen.

8.8 Yourtech heeft het recht de constructie en de aard en samenstelling van toegepaste materialen en goederen te wijzigen, ook zonder aankondiging aan opdrachtgever, voor zover de waardebepalende factoren, en of de overeengekomen specificaties, hetzelfde blijven.

8.9 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven zaken die ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven bij Yourtech voor risico van opdrachtgever. 8.10 Voor uitleg van de handelstermen zijn de Incoterms 2000, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, van toepassing.

Artikel 9 Wijziging van opdracht en meerwerk / wachttijd

9.1 Doorberekening van kosten en verrichte werkzaamheden vindt plaats:

  1. in geval van wijziging in de opdracht dan wel voorwaarden van uitvoering;
  2. in geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij Yourtech deze bij het sluiten bij de overeenkomst kende of had moeten kennen;
  3. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare hoeveelheden;
  4. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; ? in gevallen waarin verrekening als aanvullende opdracht of meer- en minderwerk in de verhouding tussen partijen op grond van de overeenkomst is voorgeschreven.

9.2 Yourtech is bevoegd de verrichte aanvullende werkzaamheden of het meerwerk /wachttijd afzonderlijk in rekening te brengen, ook indien de werkzaamheden niet schriftelijk zijn opgedragen en of de prijs daarvan niet voorshands is overeengekomen, tegen de geldende tarieven.

Artikel 10 Reclame en aanvaarding

10.1 Alle goederen worden door Yourtech voorafgaand aan de aflevering zorgvuldig onderzocht. Opdrachtgever is evenwel gehouden bij afleveringen of bij beëindiging van werkzaamheden alle zaken en werken zelf te inspecteren en te keuren.

10.2 Indien opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen na afronding van werkzaamheden, op- of aflevering schriftelijk en onder opgave van redenen reclameert, dan is de levering onvoorwaardelijk aanvaard.

10.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de onder 10.2 genoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en binnen de geldende garantietermijn te worden gemeld.

10.4 Indien echter beproeving of keuring door opdrachtgever bij Yourtech of op de overeengekomen plaats van levering heeft plaatsgevonden dient reclamering bij deze inspectie of keuring plaats te vinden.

10.5 Indien opdrachtgever materialen van bepaalde kwaliteit of met certificaten of andere normeringen heeft voorgeschreven, biedt Yourtech opdrachtgever de gelegenheid deze materialen te controleren bij Yourtech of op het werk onmiddellijk nadat Yourtech opdrachtgever heeft bericht dat de materialen klaar voor inspectie zijn. Artikel 10.4 is van overeenkomstige toepassing.

10.6 Geringe afwijkingen zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.

10.7 Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende zaken onmiddellijk te staken en aan Yourtech alle gelegenheid te bieden voor onderzoek van de reclame, onder meer door Yourtech de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en of gebruik.

10.8 Indien opdrachtgever bijzondere additionele onderzoeken wenst, dient opdrachtgever de betreffende normen en specificaties op te geven. Onderzoeken zullen op verzoek van de opdrachtgever in diens aanwezigheid worden gehouden. Alle kosten verbonden aan deze onderzoeken komen voor rekening van opdrachtgever.

10.9 Bij gebruik, verwerking en of verbruik van geleverde zaken is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties, en vervalt elke aansprakelijkheid van Yourtech voor schade die na deze handelswijze optreedt.

10.10 Retourzendingen worden door Yourtech slechts geaccepteerd, nadat Yourtech na ontvangst van de schriftelijke en met redenen omklede klacht van opdrachtgever hiertoe schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Opdrachtgever is gehouden de nadere instructies van Yourtech voor retourzending in acht te nemen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

11.1 Zolang opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst heeft voldaan blijft Yourtech eigenaar van alle verkochte en of geleverde goederen, waarbij de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever komen.

11.2 Opdrachtgever heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, zolang hij niet al zijn verplichtingen jegens Yourtech is nagekomen.

11.3 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft Yourtech zonder dat een ingebrekestelling is vereist het recht overgave van haar eigendom op te eisen. Aan Yourtech en haar werknemers komt het recht toe het terrein van opdrachtgever te betreden en zich het feitelijk bezit van geleverde goederen te verschaffen.

11.4 Opdrachtgever verschaft - al dan niet op verzoek van Yourtech - onmiddellijk en schriftelijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan Yourtech toebehorende goederen, in het bijzonder over rechten van derden op deze goederen.

11.5 Als Yourtech geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Yourtech te verpanden.

11.6 Indien opdrachtgever zich niet aan de sub 11.4 en 11.5 genoemde verplichting houdt, is opdrachtgever voor elke overtreding een boete van 10% van het nog niet betaalde gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 12 Adviezen, bescheiden en rechten van intellectuele eigendom

12.1 Alle door Yourtech verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteit, resultaten en of te verwachten prestaties van te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend en worden alleen gedaan bij wijze van niet bindende informatie. Slechts de gegevens vermeld in de schriftelijke overeenkomst of de opdrachtbevestiging zijn bindend.

12.2 Door Yourtech opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, alsmede hulpmiddelen, zoals modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven - ook als de fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht - te allen tijde eigendom van Yourtech en dienen op eerste verzoek van Yourtech te worden terug gegeven. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Yourtech een boete verschuldigd van ? 1000,00 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

12.3 Yourtech is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke Yourtech door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

12.4 Indien Yourtech in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst of in de opdrachtbevestiging verwijst naar technische, veiligheid-, kwaliteit- en of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten wordt opdrachtgever geacht deze te kennen en deze in acht te nemen.

12.5 Tenzij anders is overeengekomen behoudt Yourtech de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz

12.6 De in dit artikel genoemde zaken mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Yourtech niet worden gekopieerd of nagemaakt, noch aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand worden gesteld. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Yourtech een boete verschuldigd van ? 25.000,00. Deze boete kan naast de schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 13 Montage

13.1 Indien montage van geleverde goederen is overeengekomen omvat de prijs de montage en het bedrijfsklaar opleveren van de goederen op de overeengekomen plaats. De prijs wordt verhoogd met eventuele extra loonkosten voor de monteur(s). Tevens kunnen aan opdrachtgever worden doorberekend eventuele extra kosten, in het bijzonder reiskosten, levensonderhoud en verblijf van personeel, alsmede kosten vanwege montage die niet in de gewone werktijden plaatsvindt.

13.2 Ten aanzien van montage c.q. installatie gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd, in het bijzonder met betrekking tot prijs, aflevering, risico en garantie.

13.3 Opdrachtgever dient er voor zijn rekening en risico zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze alle noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door Yourtech uit te voeren montage- en installatiewerkzaamheden aanwezig en/of vervuld zijn.

13.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot de met Yourtech overeengekomen werkzaamheden behoren, tijdig worden uitgevoerd, zodanig dat Yourtech geen vertraging ondervindt.

Artikel 14 Garantie

14.1 Yourtech verleent gedurende 6 maanden na aflevering garantie voor materiaal- en fabricagefouten.

14.2 De garantie (14.1) houdt in dat Yourtech uitsluitend op grond van haar beoordeling, voor haar rekening de fouten herstelt of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugneemt of vervangt.

14.3 Alle overige kosten zijn voor rekening van opdrachtgever, onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Zaken blijven bij de uitvoering van de garantieverplichting volledig voor risico van opdrachtgever.

14.4 Indien Yourtech goederen slechts bewerkt, repareert etc. wordt slechts garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden.

14.5 Yourtech verleent geen garantie indien:

  1. de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of een andere oorzaak dan de ondeugdelijkheid van het materiaal of de fabricage; ? in overleg met opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen zijn geleverd;
  2. de oorzaak van de fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
  3. niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.

14.6 Iedere aanspraak op garantie door opdrachtgever vervalt indien: ? het fouten betreft welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage; ? opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Yourtech gedurende de garantietermijn wijzigingen en of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten; ? opdrachtgever niet, of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere overeenkomst samenhangend voortvloeit.

14.7 Voor onderdelen die niet door Yourtech zelf zijn vervaardigd, verleent Yourtech de garantie zoals deze aan Yourtech door haar leveranciers daadwerkelijk wordt verleend.

14.8 Garantie wordt niet verleend op zaken, materialen, fabricagemethoden en ontwerpen (waaronder begrepen hardware en software) die door opdrachtgever worden voorgeschreven, alsmede voor alle gebreken die hierdoor bij andere materialen en goederen direct of indirect zijn veroorzaakt.

14.9 Garantie wordt niet verleend voor gebreken of voor niet behoorlijk functioneren van geleverde zaken of installaties die een gevolg zijn van de overeengekomen technologie en technologische concepten.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Yourtech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het toepassen en of gebruiken van de door haar geleverde zaken, schade direct of indirect voortvloeiend uit de opslag van de door haar geleverde zaken, ook al is de eigendom daarvan door haar voorbehouden, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige informatie of materialen van de opdrachtgever.

15.2 Yourtech is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht, waaronder wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en niet aan Yourtech zijn toe te rekenen.

15.3 De in dit artikel opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Yourtech of haar leidinggevende ondergeschikten. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde is Yourtech niet aansprakelijk door schade als gevolg van opzet of grove schuld van haar werknemers (niet zijnde een leidinggevende) of door Yourtech ingeschakelde (derde) hulppersonen.

15.4 Yourtech zal nimmer gehouden zijn om meer schade te vergoeden dan de factuurwaarde van de opdracht waaruit de schade voortvloeit, dan wel het door haar verzekeraars daadwerkelijk uit te keren schadebedrag als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het geval de factuurwaarde hoger is.

15.5 Yourtech is in verband met door haar geleverde en/of geïnstalleerde/gemonteerde zaken resp. door haar verrichten diensten in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, direct noch indirect, hoe dan ook genaamd.

15.6 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden en zal Yourtech vrijwaren voor aanspraken in verband met en door uitgeleend personeel geleden schade voor aanspraken dienaangaande.

15.7 Yourtech is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door personeel gedurende de tijd dat deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 16 Productenaansprakelijkheid

16.1 Opdrachtgever vrijwaart Yourtech voor alle aanspraken van derden op grond van productenaansprakelijkheid, die na aflevering door Yourtech optreden.

16.2 Opdrachtgever is gehouden om binnen 3 werkdagen nadat opdrachtgever is aangesproken op grond van de wettelijke regeling van productenaansprakelijkheid Yourtech hiervan op de hoogte te stellen. Yourtech zal waar mogelijk medewerking verlenen aan de afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling.

Artikel 17 Verplichtingen Yourtech

17.1 Yourtech verplicht zich jegens de opdrachtgever voor het leveren van diensten en/of producten van goede kwaliteit.

17.2 Yourtech verplicht zich tot het nakomen van de overeengekomen opdracht, mits dit niet in strijd is met de algemene voorwaarden van Yourtech of in strijd is met de Nederlandse wet en regelgeving.

17.3 Yourtech verplicht zich, eventuele vertragingen in het uitvoeren van opdrachten en/of het leveren van producten, zo snel mogelijk aan de opdrachtgever te melden.

17.4 Yourtech verplicht zich haar medewerkers te scholen volgens de geldende normen en/of wetgevingen, mits dit van toepassing is.

17.5 Yourtech verplicht zich haar medewerkers van deugdelijk en kwalitatief hoogwaardig gereedschap te voorzien. Hierbij wordt bedoeld standaard gereedschap.

17.6 Yourtech verplicht zich, zichzelf en haar medewerkers te verzekeren met de minimale vereiste bedrijfsverzekeringen.

Artikel 18 Verplichtingen opdrachtgever

18.1 Opdrachtgever is verplicht Yourtech en haar direct betrokken personeelsleden onmiddellijk te waarschuwen indien de constructies, tekeningen, werkwijze en aanwijzingen, dan wel de bouwstoffen, goederen of hulpmiddelen, die afkomstig zijn van Yourtech of die opdrachtgever heeft voorgeschreven of ter beschikking heeft gesteld, gebreken vertonen.

18.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door Yourtech te verrichten werkzaamheden, elders dan in de werkplaats van Yourtech, vanaf het moment van aankomst van het personeel van Yourtech ongehinderd en ongestoord kunnen worden aangevangen en voortgezet.

18.3 Opdrachtgever draagt zorg voor en draagt verantwoording voor de aanwezigheid van technische, ruimtelijke en communicatieve voorzieningen, die nodig zijn om werkzaamheden te verrichten, voor goede toegangswegen, transportfaciliteiten, de vereiste ondergrond, hulp- en bedrijfsmaterialen, energie, water, verlichting, alsmede alle andere hulp- en bedrijfsmiddelen. Deze faciliteiten worden door opdrachtgever kosteloos ter beschikking gesteld.

18.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de ruimtes waarin gewerkt zal worden schoon, verlicht, tochtvrij, glasdicht en vrij van asbest of andere gevaarlijke stoffen zijn, alsmede dat de aansluitpunten voor laswerkzaamheden, vocht, stof- en vetvrij zijn.

18.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van goederen, materialen, werktuigen en gereedschappen gedurende opslag ter plaatse van het werk, ten gevolge van welke oorzaak dan ook.

18.6 Opdrachtgever is gehouden alle maatregelen te treffen die vereist zijn in verband met de veiligheid van het personeel van Yourtech. Opdrachtgever draagt zorg dat waar nodig hulp wordt verleend en bemiddelt zonodig in het kader van de noodzakelijke overnachting van het personeel van Yourtech.

18.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat bij gebruik van (hoog frequente) lasapparatuur een voldoende stroomvoorziening aanwezig is dan wel de stroomonttrekking niet leidt tot storingen, in het bijzonder computerstoringen, binnen het bedrijf van opdrachtgever. Yourtech aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

18.8 Indien door schuld van de opdrachtgever Yourtech niet kan beginnen met de werkzaamheden of de werkzaamheden niet kan vervolgen, kan Yourtech de uitvoering van de overeenkomst opschorten en heeft het recht de extra kosten volgens gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 19 Personeel van Yourtech

19.1 Alle medewerkers van Yourtech beschikken over de benodigde opleidingen om werkzaamheden van goede kwaliteit te leveren.

19.2 Alle medewerkers van Yourtech, voor zover dit van toepassing is in de functie, beschikken over de benodigde veiligheidscertificaten (VCA) zoals voorgeschreven door de Nederlandse regelgeving.

19.3 Het is opdrachtgever verboden werknemers van Yourtech binnen een jaar na uitdiensttreding van de betrokken werknemer in dienst te nemen of via een derde in te huren (onafhankelijk van het genomen initiatief), zulks op straffe van een boete van ? 10.000,= per overtreding en ? 1.000,= per dag of gedeelte daarvan zolang de overtreding duurt, onverminderd de recht van Yourtech om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 19.4 Indien van toepassing behoudt Yourtech zich het recht voor gebruik te maken van diensten van derden zonder de opdrachtgever daarvan vooraf in kennis te stellen.

Artikel 20 Werktijden

Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende en/of overeengekomen tarieven binnen de bij Yourtech gebruikelijke werktijden, mits niet anders overeengekomen. Kantoortijden van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur - 17:00 uur. Zaterdagzondag en feestdagen gesloten.

Artikel 21 Vrijwaring

Opdrachtgever is gehouden Yourtech te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Yourtech mocht vervallen doordat derden een vordering op Yourtech instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens opdrachtgever in deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 22 Toepasselijkheid op derden partijen

Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen, die door Yourtech bij de uitvoering van een project worden betrokken.

Artikel 23 Annulering

23.1 Annulering door opdrachtgever is slechts mogelijk indien Yourtech daarin toestemt.

23.2 In het geval Yourtech instemt met de annulering is opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor Yourtech uit de opzegging of annulering voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen c.q. geoffreerde prijs voor betreffende werkzaamheden. Gemaakte kosten omvatten mede al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door Yourtech betaalde prijs, inclusief loonkosten.

23.3 Alle aanspraken of rechten van opdrachtgever ter zake van het reeds door Yourtech gepresenteerde vervallen in geval van annulering. 23.4 In geval van annulering vrijwaart opdrachtgever Yourtech tegen vorderingen en aanspraken van derden als gevolg van de annulering.

Artikel 24 Beëindiging

24.1 Indien opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Yourtech in gebreke blijft is Yourtech zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Yourtech op volledige vergoeding van kosten, schade, rente, gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de wet.

24.2 De bevoegdheid tot ontbinding komt Yourtech ook toe indien Yourtech oordeelt dat opdrachtgever verminderd kredietwaardig is dan wel dat opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of bij staking of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever.

24.3 De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld in bovengenoemde bepalingen bedraagt tenminste 20% van de overeengekomen prijs, zonder dat Yourtech gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden.

24.4 In geval van ontbinding is een door Yourtech aan opdrachtgever verstrekt krediet direct opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 25 Overmacht

25.1 In geval van overmacht is Yourtech bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan opdrachtgever gehouden te zijn.

25.2 Onder overmacht aan de zijde van Yourtech wordt in ieder geval mede begrepen: a.schade ten gevolge van natuurrampen en of stormschade; b.oorlog, oorlogsgevaar en of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hier van in Nederland en of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd; c.werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd; d.verlies of beschadiging van goederen bij transport; e.ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; g.verbod tot of belemmering van levering aan Yourtech opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking waarbij Yourtech is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt; h.gebrek en of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen; i. brand en andere ongevallen in het bedrijf van Yourtech; j. niet of niet tijdige levering aan Yourtech door leveranciers in Nederland en of andere landen; k.stagnatie in Nederland en of andere landen in aanvoer van goederen, grondstoffen en of energie.

25.3 Indien bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk door Yourtech aan haar verplichtingen is voldaan, kan zij dit gedeelte factureren en de opdrachtgever is dan gehouden deze factuur te voldoen. Dit kan slechts indien het reeds geleverde een zelfstandige waarde heeft.

Artikel 26 Volmacht verlening bij advieswerkzaamheden

26.1 Indien Yourtech als adviesbureau werkzaamheden verricht, treedt zij slechts als gemachtigde van opdrachtgever op indien en voorzover opdrachtgever Yourtech daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.

26.2 Opdrachtgever zal, indien zij Yourtech als gemachtigde heeft aangewezen, niet buiten Yourtech om orders en aanwijzingen geven aan derden, die het object of project, waarop de opdracht betrekking heeft, uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten, dan wel op die uitvoering toezicht houden.

26.3 Indien Yourtech een opdracht heeft verleend zonder hiertoe overeenkomstig dit artikel te zijn gemachtigd, komt de overschrijding van de bevoegdheid voor haar rekening en risico, behalve voor zover die overschrijving een gevolg is van het treffen van een noodzakelijke onmiddellijke voorziening, waarover Yourtech opdrachtgever niet heeft kunnen raadplegen en voor zover de uitvoering van de onbevoegd verleende opdracht een verrijking van opdrachtgever zou meebrengen, waarvan de kosten, mede gelet op het nut van die uitvoeringen gezien alle van belang zijnde feiten en omstandigheden, redelijkerwijs niet ten laste van het adviesbureau mogen komen.

Artikel 27 Verzekeringen

27.1 Opdrachtgever verplicht zich de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en aan te houden. De verzekering dient mede het belang van Yourtech te omvatten, waaronder begrepen het belang dat ingevolge de levering nog geen eigendom van opdrachtgever is geworden. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit aan Yourtech te vergoeden.

27.2 De afsluiting van de verzekering geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

27.3 Yourtech is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruikelijk door verzekering van opdrachtgever is gedekt.

Artikel 28 Geheimhouding

28.1 Het is opdrachtgever en diens werknemers en derden partijen gedurende en na uitvoeren van de overeenkomst verboden om aan derden mededelingen te doen of gegevens bekend te maken waarvan opdrachtgever weet of kan vermoeden dat hierdoor enig belang van Yourtech kan worden geschaad.

28.2 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden

28.3 Bij overtreding van de in dit artikel bepaalde geheimhoudingsverplichting verbeurt opdrachtgever aan Yourtech een boete van ? 10.000,- per overtreding c.q. per dag dat de verboden toestand voortduurt.

28.4 Opdrachtgever is op eerste verzoek gehouden een door Yourtech opgestelde geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Artikel 29 Nietigheid

Indien een van de bedingen van deze voorwaarden nietig wordt geoordeeld heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 30 Toepasselijk recht

30.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van Yourtech toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

30.2 De toepasselijkheid van het Weense koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 31 Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de vestiging van de betreffende onderneming van Yourtech, waarmee een overeenkomst is gesloten onverminderd het recht van Yourtech om opdrachtgever in het arrondissement van diens vestiging in rechte te betrekken.

Artikel 32 Geldigheid

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2023. Alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden van Yourtech B.V. komen hiermee te vervallen.

Artikel 33 Wijziging van de voorwaarden

Yourtech is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door Yourtech aan te kondigen tijdstip in welk geval Yourtech de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever zal toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld treden de wijzigingen tegenover opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of zodra de wijziging bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort zijn gedeponeerd.

Artikel 34 Registratie van verkoopvoorwaarden

De verkoop- en leveringsvoorwaarden van Yourtech zijn gedeponeerd in de Nederlandse taal bij de Kamer van koophandel Amersfoort.

Alle artikelen in deze voorwaarden gelden, mits anders overeengekomen. Afschriften worden door Yourtech op verzoek kosteloos toegezonden.